Usprawniamy ProcesyZakupowe

W ramach współpracy proponujemy działania zmierzające do optymalizacji procesów zakupowych

Usprawniamy Procesy Zakupowe

W ramach współpracy proponujemy działania zmierzające do usprawnienia procesów zakupowych

W czym możemy Ci pomóc

Strategia

Tworzymy strategie zakupowe wpisujące się w cele całego przedsiębiorstwa.

Narzędzia

Oceniamy możliwość uzyskania oszczędności w poszczególnych kategoriach zakupowych.


Procesy

Dokonujemy analizy procesów zakupowych

 

Organizacja

Badamy istniejącą organizację zakupową oraz pomagamy w jej usprawnieniu.

Oszczędności

Oceniamy możliwość zastosowania bardziej efektywnych narzędzi zakupowych.

Strategia

Jako że wywodzimy się z doradztwa strategicznego, posiadamy głęboką wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu strategii korporacyjnych, szczególnie w obszarze zakupów.

Oferujemy ustrukturyzowane podejście, przekładając cele firmy (np. poziom EBIT, pozycja na rynku) na wytyczne dotyczące procesu, organizacji oraz sourcingu.

Możemy również zapewnić ukierunkowane wsparcie w poszczególnych obszarach strategicznych poprzez:

 

• Rozwój systemu zakupów KPI (cele w zależności od roli w organizacji, systemu motywacyjnego, zautomatyzowanych narzędzi śledzenia KPI)

 

• Transformację zakupów

Wyzwania, w których możemy pomóc:

• Ocena obecnej strategii zakupowej

• Ocena strategii korporacyjnej pod kątem celów strategicznych i wyzwań do realizacji dla obszaru Zakupów

• Dekompozycja celów strategicznych przedsiębiorstwa (np. docelowy poziom EBIT, ROE, ROCE) i przełożenie na obszar / cele dla Zakupów

• Budowa systemu kluczowych mierników efektywności (KPI) dla obszaru Zakupów, wypracowanie wartości docelowych i ścieżki dojścia

• Wdrożenie systemu KPI w organizacji (warsztaty z tematyki zarządzania przez cele, budowa narzędzia informatycznego do śledzenia osiąganych wartości dla poszczególnych mierników, budowa systemu do raportowania i zarządzania miernikami dla kadry menedżerskiej

• Budowa strategii zakupowej dla koncernów / holdingów zdecydowanych na wdrożenie zakupów centralnych

• Szczegółowa strategia zakupowa na poziomie kategorii w ramach centralizacji zakupów – możliwość rozszerzenia o szacunek oszczędności, proponowane zmiany organizacyjne, procesowe i narzędziowe

Narzędzia

Dwuetapowe podejście usprawniające wykorzystanie narzędzi i metod:


• Ocena możliwości stopnia wykorzystania aktualnych narzędzi w procesie osiągania oszczędności

• Szybka poprawa możliwości wykorzystania stosowanych narzędzi.


Posiadamy stosowne doświadczenie w zakresie analizy systemów zakupów w odniesieniu do ich atrakcyjności i efektywności.


Dysponujemy najlepszymi i gotowymi do użycia przykładami narzędzi i metod, takich jak drzewa zakupowe, RFI/RFP, analizy wydatków zakupowych i wiele innych.

Wyzwania, w których możemy pomóc:

• Wykorzystanie narzędzi e-procurement- eRFX oraz aukcji elektronicznych

• Wykorzystanie Ms Excel w zakupach

• Skuteczne prezentacje zakupowe

• Opracowanie draftów/ formatów zapytania o informacje/ ofertowego/ o cenę

• Wymagania dotyczące systemu IT wspierającego zakupy

• Budowa oraz wdrożenie bazy dostawców

• Ankieta satysfakcji dostawców

• Analityczne wsparcie negocjacji

• Audyt potencjalnych/ aktualnych dostawców

Procesy

Oferujemy jako analizę stanu wyjściowego 2-etapową ocenę stosowanych narzędzi zakupowych:


• Mapowanie kluczowych działań zakupowych – wskazanie kroków oraz uczestników.

• Wskazanie nieefektywności dla których proponowane są odpowiednie rozwiązania.


Pomiar czasu trwania kluczowych etapów procesu zakupów; utworzenie wewnętrznego benchmarku w celu pokazania obszarów i jednostek działających poniżej rynkowych standardów.


Procesy docelowe – wsparcie w koncepcji i wdrażaniu (również wcześniej nie istniejących) oraz kształtowanie organizacji zakupowych poprzez nowe procesy oraz procedury).

Wyzwania, w których możemy pomóc:

• Mapowanie procesów

• Definicja docelowych procesów

• Przygotowanie + wdrożenie aktualizacji/ nowej procedury zakupowej

• Zapewnienie udziału zakupów w procesie budżetowania

• Definicja + wdrożenie zakupowych procesów kontrollingowych

• Pomiar kroków procesów zakupowych – definicja i wdrożenie wskaźników

• Pomiar obciążenia kupców – ilość postępowań/ zapotrzebowań

Organizacja

W ramach wsparcia w tym obszarze najczęściej na początku badamy zastaną organizację zakupową wskazując główne przyczyny nieefektywności w oparciu o koncepcję Kupca Wiodącego/ menedżerów kategorii zakupowej. Możemy wesprzeć Klienta w trudnym okresie przekształceń w organizacji przyjmując odpowiedzialność za działania operacyjne w ramach Czasowego Zarządzania Zakupami (Interim Management).


Szeroki zakres szkoleń i coachingu we wszystkich obszarach zakupowych.


Organizacja szytych na miarę programów szkoleniowych - Akademii Zakupowych CIPS.

Wyzwania, w których możemy pomóc

• Ocena organizacji zakupowej

• Identyfikacja jednostek zakupowych zaangażowanych w/ realizujących proces zakupowy

• Ocena potencjału pracowników jednostki zakupowej

• Definicja ścieżki kariery + wymagań + planu rozwoju/ szkoleń

• Podział organizacji na funkcje operacyjne/ transakcyjne, strategiczne

• Definicja docelowej struktury zakupowej/ podział kategorii

• Definicja poziomów hierarchii zakupowej – kupiec, analityk, kupiec wiodący, dyrektor itp.

• Wdrożenie funkcji Kupca Wiodącego/ menadżera kategorii zakupowej – definicja warsztatu + wskazanie najlepszych praktyk

• Organizacja szytego na miarę programu rozwoju kompetencji zakupowych

Oszczędności

Najczęściej proponujemy dwuetapowe podejście:


• Identyfikacja, pomiar i priorytetyzacja oszczędności

• Trwałe wdrożenie zidentyfikowanych możliwości optymalizacji wydatków w kluczowych kategoriach


Posiadamy szeroką bazę benchmarków branżowych, przykładów referencyjnych oraz kluczowych czynników sukcesu projektów optymalizacji wydatków zakupowych.


Naszą przewagę jest wiedza na temat różnych sektorów gospodarki pozwalająca szybko zidentyfikować i zrealizować potencjał oszczędności.

Wyzwania, w których możemy pomóc:

• Planowanie zakupów

• Powiązanie celów firmy z zakupami – przełożenie na wynik, np. na zysk operacyjny (EBIT)

• Kategoryzacja wydatków

• Ocena potencjału oszczędności

• Identyfikacja quick wins / kategorii do szybkiego wdrożenia

• Wsparcie w sourcing wybranej kategorii • Wdrożenie programu sourcingowego (kilka kategorii poddawanych optymalizacji)

• Przygotowanie negocjacji w wybranej kategorii

• Udział w negocjacjach wybranej kategorii

• Poszukiwanie alternatywnych dostawców

• Optymalizacja zapisów umownych

• Kalkulacja TCO

• Definica + wdrożenie SLAOpracowanie i wdrożenie alternatywnych strategii zakupowych – np. supplier fitness program/ supplier development strategy

• Koncepcja i wdrożenie strategii Low Cost Country Sourcing

• Organizacja + wdrożenie Grup Zakupowych

• Centralizacja zakupów w Grupie Kapitałowej / wewnątrz organizacji

Od kilkunastu lat wprowadzamy na polski rynek najlepsze praktyki zakupowe

Best Value Procurement

Grupy zakupowe 

Efektywność energetyczna

System DDMRP

Skontaktuj się z nami i otrzymaj formularz do oferty!

Formy współpracy

Najczęstsza, standardowa forma współpracy, którą oferujemy. Prowadzone przez nas projekty zawsze realizowane są przez łączony zespół złożony z pracowników PROFITII i Klientów, z określonym zakresem czasowym i przedmiotowym, i oczywiście kończą się wymiernymi efektami dla Klientów.

Jest to specyficzny rodzaj współpracy. W określonych przypadkach nasi konsultanci mogą w ramach zarządzania tymczasowego przejąć częściowo odpowiedzialność za działalność operacyjną obszaru zakupów u Klienta. Taki model stosują np. firmy przekształcające przy pomocy konsultantów zakupy w profesjonalną organizację opartą na koncepcji Kupca Wiodącego. Ważną cechą takiego modelu współpracy jest jego przejściowość – zwykle do momentu powołania osoby na stałe zajmującej dane stanowisko.

Oferujemy szeroką bazę szkoleń ze wszystkich zagadnień zakupowych. Współpraca w ramach szkoleń obejmuje na ogół kilka dni dedykowanych warsztatów dla kupców z najbardziej przydatnych dla nich grup tematycznych (np. analizy zakupowe, budowa portfela dostawców, negocjacje) ustalonych z kadrą zarządzającą.

Dedykowane wsparcie zwykle dla menedżerów obszaru zakupowego. Może przyjąć formę jednorazowego kilkugodzinnego spotkania bądź serii spotkań w celu przekazania wiedzy nt. metodyki zakupów, najlepszych praktyk rynkowych i konkretnych menedżerskich wyzwań.

Elastyczność wynagrodzenia

Naszą ambicją jest oferowanie Klientom profesjonalnych usług doradczych, dzięki którym w wymierny sposób będą mogli usprawnić działanie obszaru zakupowego w firmie. Chcemy też być wynagradzani za konkretne osiągnięte z Klientami rezultaty i chętnie współpracujemy w oparciu o elastyczne formy wynagrodzenia, takie jak „premia za zadowolenie” czy „premia za wynik„

Ustalony budżet projektu w oparciu o stałą dzienną stawkę za konsultanta. Zastosowanie: Koncepcyjne projekty mające na celu zmianę strategii lub zmianę operacyjną

Stała stawka plus premia za zadowolenie Klienta z dostarczenia wyników projektu Zastosowanie: Koncepcyjne projekty i wdrożenia zmian w organizacji, procesach, narzędziach i metodach Klienta

Premia za ryzyko Stałe wynagrodzenie plus % uzyskanych oszczędności