Best Value Procurement

Począwszy od czerwca 2016 r. elementem naszej oferty stała się implementacja metodyki Best Value Procurement (BVP) we współpracy z naszymi partnerami z Holandii: firmą Best Value Group. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje: przeprowadzanie szkoleń z metodyki BVP, organizowanie dedykowanych warsztatów dla konkretnych Klientów celem analizy potencjału i najlepszego sposobu wdrożenia oraz pełne wsparcie w wykonaniu projektów BVP.


Metodyka BVP jest nowym podejściem do realizacji procesów przetargowych i projektów. Dzięki jej zastosowaniu dostawcy mogą z większą swobodą kształtować swoją ofertę przy jednoczesnym zapewnieniu powiązania celów obu stron – zamawiającego i wykonawcy. Jest to zatem transformacja z podejścia win-lose do podejścia win-win.

Podstawowe zasady realizacji podejścia BVP:

 1. Eliminacja wszelkich niepotrzebnych szczegółów np. oferta ma mieć maksymalnie 8 stron (bez względu na kategorię zakupową) i prezentować: doświadczenie, analizę ryzyka danego przedsięwzięcia, wartość dodaną i koszty.
 2. Stosowanie mierzalnego pomiaru jakości i doświadczenia dostawców - kluczowe dla przekonania o swojej jakości na etapie składania oferty a następnie monitorowania wykonania projektu są tzw. „metrics” (rodzaj KPIów).
 3. Nacisk na planowanie: przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem projektu dostawca, który jest 1. w rankingu ofert, przygotowuje szczegółowy plan realizacji, uwzględniający KPI wraz z monitoringiem ryzyk.

Korzyści z wdrożenia metodyki BVP:

 1. Skrócenie czasu procesów zakupowych (bez ograniczania ich konkurencyjności).
 2. Zmniejszenie kosztów transakcyjnych po stronie kupujących i dostawców.
 3. Przyspieszenie realizacji projektów przez dostawców/wykonawców.
 4. Zmniejszenie kosztów realizacji projektów.
 5. Podniesienie jakości wykonanych prac.
 6. Obniżenie liczby sporów prawnych między zamawiającymi a wykonawcami.
 7. Konsekwentne podejście do zarządzania ryzykami projektowymi.
 8. Pobudzenie innowacyjności ze strony dostawców